Pojmovi vezani uz diskriminaciju

Diskriminacija je nejednako postupanje prema osobi ili skupini ljudi zbog nekog njihovog obilježja. Pravo na život bez diskriminacije, nasilja i uznemiravanja je osnovno ljudsko pravo. Diskriminacija može biti izravna i neizravna. Izravna diskriminacija je postupanje kojim se osoba zbog neke svoje osobine stavlja u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji. Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba, kriterij ili praksa, stavlja osobe u nepovoljniji položaj u odnosu na druge osobe.

Uznemiravanje je svako neželjeno ponašanje koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobi, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Što možemo učiniti kako bismo suzbili uznemiravanje, nasilje i diskriminaciju?

•    Informirati se o svojim pravima te o tome gdje ih i kako možemo ostvariti,
•    Zalagati se za pozitivne promjene u društvu kako bi se što učinkovitije štitila naša ljudska prava,
•    Koristiti se svim dostupnim sustavima za zaštitu svojih prava ukoliko doživimo uznemiravanje, nasilje ili diskriminaciju.